Photo Gallery

Niti Shaloka
Niti Shaloka
Event Date: 26 Jul, 2023
Vigyapno ki Duniya
Vigyapno ki Duniya
Event Date: 25 Jul, 2023
Tree Plantation drive
Tree Plantation drive
Event Date: 24 Jul, 2023
Ion- Dice Activity
Ion- Dice Activity
Event Date: 21 Jul, 2023
App- Solutely
App- Solutely
Event Date: 20 Jul, 2023
Slopes and tangents
Slopes and tangents
Event Date: 13 Jul, 2023
 Bingo the Event
Bingo the Event
Event Date: 12 Jul, 2023
BAGLESS DAY-JULY
BAGLESS DAY-JULY
Event Date: 07 Jul, 2023
Nanhi Kalam Se
Nanhi Kalam Se
Event Date: 05 Jul, 2023
FRAME YOUR PICTURE
FRAME YOUR PICTURE
Event Date: 04 Jul, 2023
ANTI- TOBACOO CAMPAIGN
ANTI- TOBACOO CAMPAIGN
Event Date: 12 May, 2023
Tippy Toe Craft-Community Helpers
Tippy Toe Craft-Community Help
Event Date: 08 May, 2023
Bagless Day
Bagless Day
Event Date: 03 May, 2023
Rejuvenating the Earth
Rejuvenating the Earth
Event Date: 26 Apr, 2023
Archaic Declamation
Archaic Declamation
Event Date: 25 Apr, 2023
Mere Kalam, Mere Vichaar
Mere Kalam, Mere Vichaar
Event Date: 24 Apr, 2023
Earth Day Celebration
Earth Day Celebration
Event Date: 21 Apr, 2023
Clowning Glory
Clowning Glory
Event Date: 19 Apr, 2023
Bottle Cap Creatures
Bottle Cap Creatures
Event Date: 18 Apr, 2023
 BLURP- The Commodity
BLURP- The Commodity
Event Date: 13 Apr, 2023
Bagless Day
Bagless Day
Event Date: 11 Apr, 2023
Voyages to the Sun
Voyages to the Sun
Event Date: 31 Jan, 2023
CARTOONING
CARTOONING
Event Date: 28 Jan, 2023
Sonnet Rendition
Sonnet Rendition
Event Date: 27 Jan, 2023
 FILL MY BOWL
FILL MY BOWL
Event Date: 25 Jan, 2023
Seed Bombs
Seed Bombs
Event Date: 23 Jan, 2023
Zentangle - Tangrams
Zentangle - Tangrams
Event Date: 19 Jan, 2023
Tri Color Wonder Activity
Tri Color Wonder Activity
Event Date: 18 Jan, 2023
Flag Bingo
Flag Bingo
Event Date: 17 Jan, 2023
 Fraction Flowers
Fraction Flowers
Event Date: 10 Jan, 2023
 Vigyapano Ki Duniya
Vigyapano Ki Duniya
Event Date: 22 Dec, 2022
CAROL SINGING COMPETITION
CAROL SINGING COMPETITION
Event Date: 20 Dec, 2022
Magic Of Solutions
Magic Of Solutions
Event Date: 16 Dec, 2022
MAKING CHRISTMAS GOODIES
MAKING CHRISTMAS GOODIES
Event Date: 13 Dec, 2022
Farm Grossers Activity
Farm Grossers Activity
Event Date: 03 Dec, 2022
Magnet Painting
Magnet Painting
Event Date: 01 Dec, 2022
SALT PENDULUM
SALT PENDULUM
Event Date: 29 Nov, 2022
Constitution Day
Constitution Day
Event Date: 26 Nov, 2022
Joy of Equilibria
Joy of Equilibria
Event Date: 23 Nov, 2022
ELOCUTION COMPETITION
ELOCUTION COMPETITION
Event Date: 22 Nov, 2022
Disney Party
Disney Party
Event Date: 21 Nov, 2022
Dance and Dazzle
Dance and Dazzle
Event Date: 19 Nov, 2022
Paper Weaving
Paper Weaving
Event Date: 10 Nov, 2022
AEROBICS  WALTZ  ACTIVITY
AEROBICS WALTZ ACTIVITY
Event Date: 09 Nov, 2022
Delectable Delicacies
Delectable Delicacies
Event Date: 05 Nov, 2022
QUIZERRIA
QUIZERRIA
Event Date: 04 Nov, 2022
Calligraphy
Calligraphy
Event Date: 03 Nov, 2022
FORK PRINTING ACTIVITY
FORK PRINTING ACTIVITY
Event Date: 02 Nov, 2022
Verb Town activity
Verb Town activity
Event Date: 18 Oct, 2022
Balloon Fiesta Activity Report
Balloon Fiesta Activity Report
Event Date: 14 Oct, 2022
LEMON AND SPOON ACTIVITY
LEMON AND SPOON ACTIVITY
Event Date: 10 Oct, 2022
Pebble Art
Pebble Art
Event Date: 19 Oct, 2022
Raise Your Voice
Raise Your Voice
Event Date: 27 Oct, 2022
Circuit Run
Circuit Run
Event Date: 06 Oct, 2022
Diwali Flower Lamp Craft
Diwali Flower Lamp Craft
Event Date: 20 Oct, 2022
Caricaturist activity
Caricaturist activity
Event Date: 13 Oct, 2022
Digital India
Digital India
Event Date: 29 Oct, 2022
Rollback Can
Rollback Can
Event Date: 31 Aug, 2022
Tiki taka
Tiki taka
Event Date: 11 Oct, 2022
Map it Right
Map it Right
Event Date: 27 Aug, 2022
 Figures fun -keyboard Activity
Figures fun -keyboard Activit
Event Date: 30 Aug, 2022
Finger Puppet Activity
Finger Puppet Activity
Event Date: 26 Aug, 2022
Newton's Cradle
Newton's Cradle
Event Date: 23 Aug, 2022
  ‘SUPER HERO-FREEDOM FIGHTERS’
‘SUPER HERO-FREEDOM FIGHTE
Event Date: 17 Aug, 2022
Glimmers of Poetry
Glimmers of Poetry
Event Date: 03 Aug, 2022
Pantomime Act
Pantomime Act
Event Date: 02 Aug, 2022
QUOTE THE BRAIN
QUOTE THE BRAIN
Event Date: 01 Aug, 2022
Water Conservation Day
Water Conservation Day
Event Date: 23 Jul, 2022
Van Mahotsav week
Van Mahotsav week
Event Date: 22 Jul, 2022
Noun Town
Noun Town
Event Date: 20 Jul, 2022
Entretien with Professional
Entretien with Professional
Event Date: 13 Jul, 2022
 LA FÊTE NATIONALE
LA FÊTE NATIONALE
Event Date: 14 Jul, 2022
 Excavating the Past
Excavating the Past
Event Date: 12 Jul, 2022
Accounting Activity
Accounting Activity
Event Date: 08 Jul, 2022
Zero Waste Concept
Zero Waste Concept
Event Date: 07 Jul, 2022
Place Value Card
Place Value Card
Event Date: 06 Jul, 2022
GEOMETRY IN MANDALA ART
GEOMETRY IN MANDALA ART
Event Date: 05 Jul, 2022
Hindi Activity: ?Hamara Maha Nayak?
Hindi Activity: ?Hamara Maha N
Event Date: 04 Jul, 2022
Mathematics activity- Mathematical Graffiki
Mathematics activity- Mathemat
Event Date: 28 Apr, 2022
Paper Mache Activity
Paper Mache Activity
Event Date: 26 Apr, 2022
Collage Making
Collage Making
Event Date: 25 Apr, 2022
        EARTH DAY CELEBRATION
EARTH DAY CELEBRATION
Event Date: 22 Apr, 2022
“Psychological First Aid – Needed Now more Than Ever”
“Psychological First Aid –
Event Date: 13 Apr, 2022
SPUTNIK 1 ACTIVITY
SPUTNIK 1 ACTIVITY
Event Date: 12 Apr, 2022
FIGURE FUN
FIGURE FUN
Event Date: 11 Apr, 2022
My Favourite Astronaut
My Favourite Astronaut
Event Date: 07 Apr, 2022
Deep Sea Animals Activity
Deep Sea Animals Activity
Event Date: 20 Feb, 2022
Clay Modelling
Clay Modelling
Event Date: 18 Feb, 2022
  ‘Go Quizzical’ – Heritage Quiz
‘Go Quizzical’ – Herit
Event Date: 09 Feb, 2022
Sunna- Sunana Activity
Sunna- Sunana Activity
Event Date: 15 Feb, 2022
Shape In A Box Activity
Shape In A Box Activity
Event Date: 09 Feb, 2022
Hand Puppet Activity
Hand Puppet Activity
Event Date: 04 Feb, 2022
Math O' Art Activity
Math O' Art Activity
Event Date: 03 Feb, 2022
COLLAGE MAKING ACTIVITY
COLLAGE MAKING ACTIVITY
Event Date: 01 Feb, 2022
CULTURAL FEST ACTIVITY-Republic Day
CULTURAL FEST ACTIVITY-Republi
Event Date: 24 Jan, 2022
 Shlokas- Shlok & Anuvad, Sanskrit Activity
Shlokas- Shlok & Anuvad, Sans
Event Date: 13 Jan, 2022
Pictionary Making
Pictionary Making
Event Date: 06 Jan, 2022
 ‘Around the World’- Travel Brochure
‘Around the World’- Trave
Event Date: 21 Dec, 2021
Digital flyer
Digital flyer
Event Date: 20 Dec, 2021
HONOURING THE EMINENT WRITERS
HONOURING THE EMINENT WRITERS
Event Date: 29 Nov, 2021
Mental Health Awareness
Mental Health Awareness
Event Date: 16 Nov, 2021
Just Journal
Just Journal
Event Date: 15 Nov, 2021
Eco Bricks Activity
Eco Bricks Activity
Event Date: 03 Nov, 2021
Diya Making Activity
Diya Making Activity
Event Date: 28 Oct, 2021
WILD LIFE DAY
WILD LIFE DAY
Event Date: 07 Oct, 2021
Debate Competition
Debate Competition
Event Date: 28 Sep, 2021
Product Market
Product Market
Event Date: 27 Sep, 2021
Product Market
Product Market
Event Date: 27 Sep, 2021
WORLD OZONE DAY
WORLD OZONE DAY
Event Date: 16 Sep, 2021
Digital Presentation on Social Concerns
Digital Presentation on Social
Event Date: 08 Sep, 2021
Exploravision
Exploravision
Event Date: 07 Sep, 2021
MAKING PICTIONARY- SANSKRIT ACTIVITY
MAKING PICTIONARY- SANSKRIT AC
Event Date: 06 Sep, 2021
Hindi poem Competition
Hindi poem Competition
Event Date: 27 Aug, 2021
Replica Stimulation Activity
Replica Stimulation Activity
Event Date: 26 Aug, 2021
Radio Show
Radio Show
Event Date: 23 Aug, 2021
Spell Bee Activity
Spell Bee Activity
Event Date: 23 Aug, 2021
MUN
MUN
Event Date: 13 Aug, 2021
Basketball Activity
Basketball Activity
Event Date: 12 Aug, 2021
Patriotic Dance
Patriotic Dance
Event Date: 10 Aug, 2021
Finger print Activity
Finger print Activity
Event Date: 10 Aug, 2021
Proverbial Gesture
Proverbial Gesture
Event Date: 07 Aug, 2021
Abstract Art Activity
Abstract Art Activity
Event Date: 05 Aug, 2021
VOCAB-O-METER
VOCAB-O-METER
Event Date: 04 Aug, 2021
Placard Activity
Placard Activity
Event Date: 03 Aug, 2021
Fancy Dress Competition
Fancy Dress Competition
Event Date: 17 Jul, 2021
Heritage Quiz
Heritage Quiz
Event Date: 23 Jul, 2021
Water Conservation Day
Water Conservation Day
Event Date: 23 Jul, 2021
JOG YOUR BRAIN
JOG YOUR BRAIN
Event Date: 19 Jul, 2021
French Activity- La fête Nationale
French Activity- La fête Nati
Event Date: 14 Jul, 2021
Kho Kho Activity
Kho Kho Activity
Event Date: 12 Jul, 2021
Little Einstein Competition
Little Einstein Competition
Event Date: 10 Jul, 2021
Master Chef Activity
Master Chef Activity
Event Date: 09 Jul, 2021
Socio Tech
Socio Tech
Event Date: 07 Jul, 2021
Yatra Vritant
Yatra Vritant
Event Date: 06 Jul, 2021
Stress Management
Stress Management
Event Date: 05 Jul, 2021
Tessellation
Tessellation
Event Date: 02 Jul, 2021
World Environment Day
World Environment Day
Event Date: 05 Jun, 2021
Observe the Night Sky Activity
Observe the Night Sky Activity
Event Date: 07 May, 2021
Sports Mania
Sports Mania
Event Date: 22 May, 2021
Brain Boot Camp Activity
Brain Boot Camp Activity
Event Date: 18 May, 2021
Anti Tobacco Campaign
Anti Tobacco Campaign
Event Date: 21 May, 2021
Political Science Activity
Political Science Activity
Event Date: 10 May, 2021
Python Game Development Activity Classes XI & XII
Python Game Development Activi
Event Date: 18 May, 2021
ENGLISH GROUP LEARNING ACTIVITY
ENGLISH GROUP LEARNING ACTIVIT
Event Date: 01 May, 2021
MAY DAY CELEBRATION
MAY DAY CELEBRATION
Event Date: 01 May, 2021
Digital India
Digital India
Event Date: 23 Apr, 2021
NURTURE THE NATURE ACTIVITY
NURTURE THE NATURE ACTIVITY
Event Date: 30 Apr, 2021
The Deck and depict activity
The Deck and depict activity
Event Date: 27 Apr, 2021
WORLD EARTH DAY
WORLD EARTH DAY
Event Date: 22 Apr, 2021
Report on Young Elocutionist activity.
Report on Young Elocutionist a
Event Date: 26 Apr, 2021
REPORT ON'GREEN GROCERS' ACTIVITY
REPORT ON'GREEN GROCERS' ACTIV
Event Date: 23 Apr, 2021
ENGLISH CALLIGRAPHY COMPETITION
ENGLISH CALLIGRAPHY COMPETITIO
Event Date: 12 Apr, 2021
Craft Competition for classes II - V
Craft Competition for classes
Event Date: 22 Sep, 2020
Spell Bee for classes III - V
Spell Bee for classes III - V
Event Date: 23 Sep, 2020
Science Puzzle for classes VI-VIII
Science Puzzle for classes VI-
Event Date: 26 Aug, 2020
Inter House Football matches for classes IV & V
Inter House Football matches f
Event Date: 18 Aug, 2020
Tri-colour Lunch Activity for classes I - II
Tri-colour Lunch Activity for
Event Date: 14 Aug, 2020
Build a Galaxy (3D) for classes IX - XII
Build a Galaxy (3D) for classe
Event Date: 13 Aug, 2020
Science Exhibition for classes VI - VIII
Science Exhibition for classes
Event Date: 08 Aug, 2020
Science Exhibition for classes IX -XII
Science Exhibition for classes
Event Date: 08 Aug, 2020
Disney Land Activity for classes Nursery & Prep
Disney Land Activity for class
Event Date: 07 Aug, 2020
 Fancy Dress activity (States of India) for classes III - V
Fancy Dress activity (States
Event Date: 30 Jul, 2020
Hindi Activity
Hindi Activity "Vigyapan Lekha
Event Date: 28 Jul, 2020
'Mixed Green' Salad Making for classes I - II
'Mixed Green' Salad Making for
Event Date: 27 Jul, 2020
Basket Ball Activity for  Classes 6 -8
Basket Ball Activity for Clas
Event Date: 03 Jul, 2020
Water Conservation
Water Conservation
Event Date: 23 Jul, 2020
Tree Plantation Day
Tree Plantation Day
Event Date: 23 Jul, 2020
Ramp walk for Nursery & Prep
Ramp walk for Nursery & Prep
Event Date: 22 Jul, 2020
French Fiesta for classes V - VIII
French Fiesta for classes V -
Event Date: 14 Jul, 2020
Drawing Scenery using geometrical shapes for classes III - V
Drawing Scenery using geometri
Event Date: 06 Jul, 2020
Dream Clouds for classes I-II
Dream Clouds for classes I-II
Event Date: 10 Jul, 2020
Paper Tearing & Pasting Competition for Classes Nursery & Prep
Paper Tearing & Pasting Compet
Event Date: 09 Jul, 2020
JMJ Budding Scientist for classes IX -XII
JMJ Budding Scientist for clas
Event Date: 07 Jul, 2020
International Yoga Day Celebration
International Yoga Day Celebra
Event Date: 23 Jun, 2020
Biography of your favorite sports star for classes VI - VIII
Biography of your favorite spo
Event Date: 08 Jul, 2020
Inter wing Tableau Competition
Inter wing Tableau Competition
Event Date: 23 Dec, 2019
Investiture Ceremony of Bharat Scouts & Guides
Investiture Ceremony of Bharat
Event Date: 07 Dec, 2019
Inter Class Global Groove Competition for classes III - V
Inter Class Global Groove Comp
Event Date: 23 Nov, 2019
Inter Class Skit Competition (English) for classes VI to VIII
Inter Class Skit Competition (
Event Date: 08 Nov, 2019
Children's Day Celebration
Children's Day Celebration
Event Date: 18 Nov, 2019
Hats of Knowledge & Flower and Bouquet Arrangement
Hats of Knowledge & Flower and
Event Date: 24 Oct, 2019
Annual Sports Day 2019
Annual Sports Day 2019
Event Date: 25 Oct, 2019
Picnic for classes Nursery - VIII
Picnic for classes Nursery - V
Event Date: 15 Oct, 2019
Balloon Fiesta for classes Nursery & Prep
Balloon Fiesta for classes Nur
Event Date: 30 Sep, 2019
Picnic for classes IX - XII
Picnic for classes IX - XII
Event Date: 01 Oct, 2019
Teacher's Day
Teacher's Day
Event Date: 04 Sep, 2019
Teacher's Picnic
Teacher's Picnic
Event Date: 05 Sep, 2019
Health Carnival 2019
Health Carnival 2019
Event Date: 03 May, 2019
Cultural Exchange Program at Odisha
Cultural Exchange Program at O
Event Date: 09 Aug, 2019
Inauguration Ceremony of School Auditorium
Inauguration Ceremony of Schoo
Event Date: 17 Jul, 2019
President Sr. Birthday Celeb...
President Sr. Birthday Celeb..
Event Date: 24 Aug, 2018

News Updates

E- Newsletter

X & XII BOARD RESULT (2021-22)

School Nursery Registration 2023-24 online process will Start from 01.12.2022, 09.00 a.m. onwards

Cultural Exchange Program at Odisha

Precautions for Coronavirus

Registration for Provisional Admission to Class XI (2022-23)

Online Fee Payment Link

CBSE Helpline number for examination stress & counselling for class X & XII students

Cyber Security awareness for students, teachers and parents link


© 2017 JMJ School All rights reserved